• raptorrent.com
 •  
  Home News
  News


  Проведен Информационен ден по проект ЦК „Хитмобил“ – 29.06.2021г.

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Днес по време събитие в БАН беше представен напредъкът по изграждането на уникална за страната и региона инфраструктура за научно-приложни изследвания в областта на зелената енергия.

  Състоялият се информационен ден е по проект „Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП № BG05M2OP001-1.002-0014, финансиран от ОП „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

  Ръководителят на Центъра - проф. Славчева, и представител на научния екип - гл. ас. д-р Благой Бурдин представиха пред аудиторията бъдещата реализация на модулите за „Индустриални изследвания“ и „Експериментално развитие“. Акцент бяха първите за страната полеви лаборатории за реализиране на демонстрационни проекти в областта на водородните технологии и хибридните енергийни системи като изцяло беземисионен подход за съхранение на възобновяема енергия и чист електротранспорт.

  „Tематиката на „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ“ за късмет, а и заради дългогодишната предварителна работа от наша страна, е изключително актуална. Проблемът с чистата енергия, с трансформацията на икономиките на страните в Европа и света към нисковъглеродна енергия е тема от глобално значение и намира отражение в редица стратегически документи, приети както на ниво Европейски съюз, така и вече трансформирани тук, на национално ниво“ , коментира проф. Славчева.

  Очаква се иновативните лаборатории да предизвикат силен интерес от страна на бизнеса за валидиране на авангардни технологии, което да стимулира иновациите и индустриалното въвеждане на енергийни решения с нулеви емисии и висока добавена стойност.

  Реализирането на устойчивото партньорство наука-бизнес чрез ефективно сътрудничество или възлагане на целеви задачи е една от основните цели на проекта. Този аспект в работата на ЦК ХИТМОБИЛ бе детайлно развит в презентацията на д-р Леви от Единния център за иновации на БАН, която представи дейностите по „Комуникации и трансфер на знания”, правилата за достъп до лабораториите на Центъра и услугите, които Центърът ще предлага за обучение и специализация на висококвалифициран технически и инженерен персонал за нуждите на индустрията.

  В края на събитието се проведе сесия, по време на която бяха разисквани въпроси със заинтересовани лица от бизнеса, медии и екипа на ОП НОИР.

   

  Информационен ден по проект ЦК „Хитмобил“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Екипът на Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ“ има удоволствието да представи публично напредъка по изграждането на уникална за страната и региона инфраструктура за научно - приложни и демонстрационни проекти в областта на зелената енергия, в която ще бъдат инвестирани над 21 млн. лв. от ОП „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, по АДБФП № BG05M2OP001-1.002-0014.

  Информационният ден ще се състои на 29.06.2021 г., (вторник), от 10:30 ч. в модернизираната конферентна зала на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10.

  Адрес за регистрация: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

  Информационен ден (05/06.07.2021) и брокерско събитие (07.07.2021) по новата РП „Хоризонт Европа“, клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма „Хоризонт Европа“, клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“, като част от голяма информационна кампания, представяща всички направления на Хоризонт Европа.

  Ще бъде представена работната програма за 2021 - 2022 г., цели, приоритети и очаквани резултати, както и специални сесии за всяка от дестинациите и мисиите.

  Събитието не изисква регистрация - ще може да се гледа на живо (онлайн) от страницата на информационните дни - https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility

  Работната програма на Клъстер 5 е публикувана тук, със свободен достъп: https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/51842/download

  Информационният ден ще бъде последван от брокерско събитие, за търсене на партньори, на 07.07.2021 г. За събитието е необходима регистрация на следния линк: https://www.horizoneuropencpportal.eu/stage/horizon-europe-cluster-5-calls-2021-virtual-brokerage-event

  За повече информация:

  Cluster 5 - Climate, Energy and Mobility focusses on the twin green and digital transitions to achieve climate neutrality in Europe by 2050 The European Commission has officially launched the HE Infodays (more info here: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/)

  The Cluster 5 Infoday will take place on the 5-6/07 (https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility) followed by a Brokerage Event (BE) on the 07/07 (https://he-cluster5.b2match.io/).

  Looking for partners in one or more topics of the upcoming HE Cluster 5 calls for proposals? The European National Contact Points organize an online brokerage event on 7th July 2021. During the event participants will have the chance to network with other organisations interested in R&I cooperation in the framework of Cluster 5 2021 calls. Following their successful registration and the submission of their cooperation profile, participants can pre-arrange bilateral meetings through the dedicated user-friendly matchmaking tool, available at the following link: https://www.horizoneuropencpportal.eu/stage/horizon-europe-cluster-5-calls-2021-virtual-brokerage-event

   

  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУСНА В ДЕЙСТВИЕ ПЛАТФОРМА СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  E-mail Print
  There are no translations available.

  На 24 март 2021 Европейската комисия пусна в действие Open Research Europe — платформа за публикуване на научни изследвания, която ще бъде достъпна за всеки. Посредством тази платформа ще се представят резултатите от научните изследвания, финансирани по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г. „Хоризонт Европа“, както и по предшестващата я програма „Хоризонт 2020“. Open Research Europe ще осигури както за изследователите, така и за гражданите безплатен достъп до най-новите научни открития. Тя пряко ще спомогне да се отстранят някои от най-големите трудности, често съпровождащи публикуването на научни резултати, каквито са например забавянията, пречките пред повторното използване на резултатите и високите разходи. Платформата е незадължителна услуга за бенефициерите на програмите „Хоризонт Европа“ и Хоризонт 2020, благодарение на която те ще могат да изпълняват свързаното с финансирането изискване за незабавен свободен достъп, без това да означава разходи за тях.

  На разположение на научната общност вече са представени около 40 научни труда от разнообразни изследователски области. Подкрепа за отворената наука и прозрачността при публикуването на научни резултати В своето съобщение Ново eвропейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации Комисията представи Open Research Europe като платформа за публикуване със свободен достъп за научни изследвания, финансирани по програмите „Хоризонт 2020“и „Хоризонт Европа“ във всички области на природните, точните, обществените и хуманитарните науки, технологиите и изкуствата. Освен че ще допринася за бързото и икономично публикуване със свободен достъп, Open Research Europe ще улесни бенефициерите на програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ при изпълнението на изискванията за свободен достъп, с които е обвързано финансирането: незабавен свободен достъп, който е задължително условие при „Хоризонт Европа“, и автоматично предаване в хранилище с общо предназначение (за сравнение: при „Хоризонт 2020“ се допускаше забрана за разпространение, която трае 6—12 месеца). Open Research Europe ще предложи на изследователите място за публикуване, където те да споделят бързо своите резултати и идеи, и ще улесни откритите и конструктивни дебати помежду им. Платформата разполага с широк набор от показатели за измерване на научното и общественото въздействие на публикуваните статии и предоставя информация за тяхното използване, както и за повторната им употреба. Поемайки нова роля, Комисията възнамерява да даде пример за активна подкрепа за практиките на отворената наука и за поощряване на прозрачността в процеса на публикуване. Тя желае да вдъхнови други финансиращи субекти (особено на национално равнище) да я последват. Като интегрира Open Research Europe в „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, Комисията издига на нова висота новаторските решения в научното общуване. Контекст Понастоящем 91 % от всички публикации и 95 % от всички рецензирани публикации, финансирани чрез „Хоризонт 2020“, са със свободен достъп, което е изключително висок дял в световен мащаб. Комисията се ръководи от амбициозния стремеж всички научни публикации, произтичащи от финансираните от нея научни изследвания, да са със свободен достъп. Целта при „Хоризонт Европа“по-специално е публикациите да бъдат свободно достъпни от момента на публикуването им — нещо, което платформата позволява. Отворената наука е подход, който се основава на отворени съвместни дейности и систематичен обмен на знания и инструменти възможно най-рано и най-широко в научноизследователския процес. Този подход засилва ефикасността и творческото начало в системите за научни изследвания и иновации, извежда на челно място високите постижения и укрепва доверието на обществото в науката. Това се дължи на факта, че отварянето и обменът на резултати и данни от изследвания, създаването на възможности за повторното им използване и възпроизвеждане и предоставянето на достъп до научноизследователски инфраструктури създават основа за партньорска проверка и научен дебат, което осигурява качество и ефикасност при по-нататъшното прецизиране на научни тези, анализи и иновации. Действията на ЕС срещу пандемията от коронавирус показаха, че отворената наука има огромен потенциал за засилване на сътрудничеството и че незабавният свободен достъп до публикации и данни е от решаващо значение за подпомагане на изследователите при разработването на нови лечения, диагностика и ваксини. Open Research Europe представлява следваща крачка в този процес. Комисията обяви търг за тази услуга и нае за нейната реализация опитния изпълнител F1000 Research.

  За повече информация

  Платформа за публикации Open Research Europe

  Документи за публичния търг F1000 Research

  Ново eвропейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации Европейска платформа за данни за COVID-19

   

  Конкурс «Моята теза в 180 секунди»

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Университетската агенция на Франкофонията и Френският институт в България организират третото издание за България на конкурса «Моята теза в 180 секунди». Целта на конкурса е да даде възможност на настоящи или защитили през изминалите две академични години докторанти франкофони, да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи ясно, сбито и същевременно убедително и атрактивно изложение на френски език, на проблемите, по които работи. Конкурсът «Моята теза в 180 сенунди» предоставя на участниците уникалната възможност да усъвършенстват комуникационните си способности, като същевременно запознаят по-широка публика с изследванията си. Той е и средство за представяне и популяризиране на докторантската форма на обучение.

  Конкурсът също така представлява начин за запознаване с българска научна продукция, както и за засилване на контактите, и обмена между научните среди и обществото.

  Конкурсът «Моята теза в 180 секунди» е вдъхновен от състезанието Three minute thesis (3MTMC), което за първи път е организирано през 2008 г. в Университета Куинсленд, Австралия. През 2012 г. той навлиза във франкофонското пространство, като вече има издания в повече от двайсет държави.

  Победителят в националния финал на 8 юни ще представя България на международния финал, който тази година ще се проведе през есента в Париж, Франция. За участие в този финал, на победителя ще бъде осигурен професионален коачинг и допълнителна езикова подготовка. Ще бъдат раздадени награди и за първо, второ и трето място, както и награда на публиката.

  Цялата необходима информация за конкурса може да научите на сайта на:

  https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-ma-en-180-secondes-en-bulgarie-edition-2021/

  Записванията стават на адрес : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / тел. 02 423 48 05

     Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner