• raptorrent.com
 •  
  Home News
  News


  Европейската комисия одобри Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 година

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

  Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

  Ресурсът на ОПИК е разпределен в пет приоритетни оси:
  1. Технологично развитие и иновации - 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета);
  2. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП - 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета);
  3. Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията - 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета);
  4. Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ - 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета);
  5. Техническа помощ - 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета).

  В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата.

  Основният фокус на Програмата е съсредоточен върху МСП. За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса. Приоритетна ос 4 е насочена към премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.

   

  ПОКАНА за участие в "GO GREEN TO ENVIRONMENT 2015 – G2E2015", 13 март 2015

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара (БСК) в сътрудничество с Единния център за иновации на БАН (ЕЦИ-БАН) и „Виа Експо” (www.viaexpo.com), има удоволствието да покани заинтересовани на двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер в областта на околната среда, управление на отпадъци и рециклиране, вода и пречистване на водата, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на 13 Март 2015 година, петък, от 10:30 – 18.00 часа.

  За повече информация, вижте:

  GE2015

  IMM2015

   

  Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  На 27 януари 2015 г., от 9.30 до 13.30 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, гр.София ще се проведе Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“.

  Участието е безплатно.

  Програма: тук

   

  Покана за участие в третата работна среща за създаване на партньорства „академия – индустрия“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Екипът на ОТТ-ПРОИНО има приятната възможност да Ви покани за участие в третата работна среща “наука-бизнес”, която ще се проведе на 16.01.2015 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 4, зала 300 на Института по механика, с начало за регистрация 9.30 часа.

  Срещата има за цел да се представят иновативни разработки пред българските предприятия и да се подпомогне създаването на партньорства „академия – индустрия“. Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

  Подбрани за представяне са научно-приложни резултати, към които е очакван пазарен интерес. Извършват се маркетингови проучвания и разширяване на контактите с бизнеса.

  Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

  Участието е безплатно.

  За повече информация: тук

   

  Invitation for seminar "Enterprise Europe Network: services in support of business and innovation. Agricultural Research and Innovation: EU Policies and Technical Solutions", 17 December 2014

  E-mail Print

  The Joint Innovation Centre of BAS together with the Institute of Plant Physiology and Genetics of BAS and the European Union Experts Association invites you to the Seminar "Enterprise Europe Network: services in support of business and innovation. Agricultural Research and Innovation: EU Policies and Technical Solutions".

  Date and time: 17 December 2014 from 13:30
  Venue: Institute of Plant Physiology and Genetics-BAS, bl. 21, Akad. G. Bonchev Str., 1113 Sofia

  Invitation here

  Programme here

  Presentations: 1 2 3 4

     Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПРОИНО

  Banner

  Researchers' Night

  Banner