Print
There are no translations available.

 

 

НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА „СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА“ (НИ СЕВЕ),

Договор ДО1-160/28.08.2018,

обект от Националната пътна карта за научни инфраструктури (2017-2023 г.)

 

Цел

Целта на НИ СЕВЕ е да се създаде национален център, обединяващ съществуващият научен капацитет в зоната на иновативните високоефективни "зелени технологии" за изграждането на "Декарбонизирана Европа". Структурата на НИ осигурява уникална възможност за интегриране на национално ниво на научно-изследователската дейност с интердисциплинарен характер, т.е. за създаването на "Българско изследователско пространство" в една иновативна научна и научно-приложна зона. Това интегриране ще има положително влияние и върху сътрудничеството с чуждестранни партньори.

Стратегически цели

Стратегическите цели на НС СЕВЕ покриват Стратегическата цел на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за преминаване на България до 2020 в групата на "умерените иноватори". За тематичната област на инфраструктурата касаят:

Специфични цели

Специфичните цели залегнали в НИ СЕВЕ касаят:

Основни приоритети

Основните приоритети в изграждането на инфраструктурата целят създаването на един експертен национален център, който да бъде в полза на обществото чрез специфичната си дейност и експертиза. От какво се нуждае обществото ни: от здравословна екологична, технологична и икономически достъпна среда на живот. НИ СЕВЕ ще съдейства за реализирането на тази цели чрез ускоряване навлизането на иновационните нисковъглеродни технологии в ежедневието на българина.

Общи приоритети

Общите приоритети при изграждането и функционирането на НИ СЕВЕ са директно свързани със специфични приоритети, които целят преодоляването на някои съществуващи бариери чрез инфраструктурния тип организация:


Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски"

Единен център за иновации на БАН

Институт по инженерна химия при Българска академия на науките

Институт по обща и неорганична химия при БАН

Институт по полимери при БАН

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Лаборатория по биоелектрохимия

Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - БАН

Югозападен университет "Неофит Рилски"