ХОРИЗОНТ 2020 и Enterprise Europe Network: информираност и нагласи, февруари 2014

Печат

След анкетата си от 2012 г. между изследователи от БАН тази пролет ЕЦИ извърши нова онлайн анкета – този път между 670 участници в Национална лансираща конференция за Х2020 – 19 февруари 2014 г. Отговориха 135 души, предимно изследователи от БАН и университети, както и представители на МСП и НПО.

Ето някои от изводите:
-    доколкото са запознати, много голямата част респонденти имат значителни надежди за себереализация чрез възможностите на програмата;
-    съществува ясно изразено негативно мнение по недостатъчната финансова и нормативна подкрепа на държавата ни - за намаляване на пропастта между науката и бизнеса;
-    потенциалните бенефициенти разчитат най-вече на очакваните от ЕС средства,
за да реализират успешни проекти и така да се развие научният потенциал и конкурентоспособност на българската наука и икономика;
-    съществува положителна нагласа за участие в публично-частни и публично-публични партньорства;
-    при потвърдената остра нужда от посредник при деловите контакти „наука-бизнес“ и „наука-наука“, популярността на ЕЦИ нараства – като източник на информация за Х2020 и за другите (европейски) програми, за намиране на (индустриални или научни) партньори, за помощ при документиране обектите на интелектуалната собственост;
-    Enterprise Europe Network и нейните възможности трябва допълнително да се промотират;
-    все пак, както и през 2012 г., има устойчива готовност за информиране от тази мрежа относно известната широка гама от услуги.

Вижте резултатите тук