• raptorrent.com
 •  
  Начало Новини
  Новини


  Годишен финансов отчет на ДЗЗД “Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО”

  Е-поща Печат

  1. Пубично оповестяване за Годишния финансов отчет на ОТТ-ПРОИНО за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. – тук

  2. Годишен финансов отчет на предприятието – ОТТ-ПРОИНО – тук

   

  ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

  Е-поща Печат

  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

  BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

  Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

  ЕЦИ-БАН предлага консултации и помощ.

  За повече информация: тук

   

  Единният център за иновации на БАН съвместно с “Наукативно” ви кани на публична лекция за иновации на 25-ти март (сряда) от 18 часа в зала "Проф. Асен Златаров", аулата на ХТМУ

  Е-поща Печат

  Какво представляват иновациите? Какви са възможностите за иновации пред малкия бизнес в България? А какво е нужно, за да се излезе на международния пазар? Как се осъществяват иновативни идеи на практика? Научете отговорите на тези и много други въпроси!

  С участието на НауКативно, Единен център за иновации на БАН, Имагга и ПОдЛЕЗНО.

  Събитието е безплатно.

  Програма: тук

  Презентации: 1 2

   

  Eвропейската комисия даде зелена светлина на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

  Е-поща Печат

  Oперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” получи одобрението на Европейската комисия за изпълнение през новия програмен период 2014-2020 година.

  България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма – “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

  Общият бюджет на програмата възлиза на 1.37 млрд. лв. (финансиране от ЕС и национално съфинансиране), разпределен в четири приоритетни оси:

  - Научни изследвания и технологично развитие;

  - Образование и учене през целия живот;

  - Образователна среда за активно социално приобщаване;

  - Техническа помощ.

   

  Европейската комисия одобри Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 година

  Е-поща Печат

  Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

  Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

  Ресурсът на ОПИК е разпределен в пет приоритетни оси:
  1. Технологично развитие и иновации - 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета);
  2. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП - 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета);
  3. Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията - 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета);
  4. Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ - 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета);
  5. Техническа помощ - 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета).

  В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата.

  Основният фокус на Програмата е съсредоточен върху МСП. За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса. Приоритетна ос 4 е насочена към премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПРОИНО

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер