• raptorrent.com
 •  
  Начало Новини
  Новини


  Стартира проект BalkanMed INNOVA

  Е-поща Печат

  Стартираща среща по проект BalkanMed INNOVA

  Финансиран от ЕФРР и националния бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“, проект BalkanMed INNOVA стартира официално на 25-26.07.2017 в гр. Арта, Гърция, давайки ход на усилията за стимулиране на предприемаческото мислене, насърчаване на новаторски стартиращи фирми и насърчаване на култура, по-привлекателна за предприемачеството и растежа на малките и средни предприятия.

  Специално внимание се насочва към 4 икономически дейности от голямо стратегическо значение за социално-икономическото развитие на участващите страни (Гърция, България, БЮРМ, Албания, Кипър), а именно:

  1. Туризъм и културно наследство (TCH) и
  2. Агробизнес (AGRI)
  които са идентифицирани като сектори, допринасящи за националния БВП на участващите в проектните държави и имат значителен потенциал за растеж, както и
  3. Информационни и комуникационни технологии за малки и средни предприятия (ICT4SMEs) и
  4. Енергия и околна среда (EE),
  които могат да бъдат третирани както като независими сектори на стопанската дейност, така и като сектори с присъствие и приложение при всеки съвременен бизнес.
  Шестимата партньори по проекта:

  • TEIEP - Technological Educational Institute of Epirus, Greece (Технологичен образователен институт в Епир)
  • JiC-BAS - Joint Innovation Centre of the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (Единен иновационен център при БАН)
  • YES - Youth Entrepreneurial Service Foundation, FYROM (Фондация "Младежка предприемаческа служба")
  • RASP - Rural Association Support Programme, Albania (Програма за подпомагане на селските асоциации)
  • CUT - Cyprus University of Technology, Cyprus (Технически университет в Кипър)
  • KEKAPEL S.A. - Vocational training center of the regional unit of lesvos s.a. Greece (Център за професионално обучение на регионалното общество, Лесбос)

  взеха участие в първата среща, която отбеляза неговия официален старт и детайлизира планираните дейности в полза на всички целеви групи.

   

  Годишен финансов отчет на ДЗЗД “Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО”

  Е-поща Печат

  Годишен финансов отчет на ОТТ-ПРОИНО, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. – тук

   

  Информационeн ден за конкурс “Индивидуални стипендии“, дейности Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (MSCA-IF-2017)

  Е-поща Печат

  На 29 май 2017 г., от 14.00 до 16.30 часа, в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 26-Б ще се проведе информационна среща по отворен конкурс “Индивидуални стипендии“, дейности Мария Скл.-Кюри (Н2020-MSCA-IF-2017).

  Срещата се организира от националните контактни лица Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на МОН, Национален координатор за РП „Хоризонт 2020“. Поканата за участие е насочена към представители на организации,които желаят да поемат ролята на домакин на индивидуалните стипендианти и да кандидатстват по тази схема. Ще бъде представена и европейката мрежа Enterprise Europe Network, осигуряваща подкрепа на МСП и научни екипи за интернационализация и технологичен трансфер.

  Регистрация за участие – в срок до 25 май 2017 г. на следния линк в Интернет:

  Предварителни въпроси се приемат по е-мейл на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

  Покана: тук

   

  ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПО ОТВОРЕН КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2017 ДЕЙНОСТИТЕ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ, РАМКОВА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“, 8 февруари 2017 г.

  Е-поща Печат

  На 8 февруари 2017 г. от 13.00 до 16.30 ч. в Центъра за обучение на БАН, бул. „Цариградско шосе“ 125, Бл. 26-Б, ет. 2, зала № 5 ще се проведе консултация във връзка с подготовката на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и новатори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

  Консултацията се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България и е предназначена за организации, които ще кандидатстват с проект по настоящия отворен конкурс Call Н2020-MSCA-RISE-2017 с краен срок: 5 април 2017 г.

  Събитието е без такса за участие, с предварителна регистрация на: http://doodle.com/poll/8mm8ux2nk48wyhfm
  При регистрацията следва да отбележите е-мейл адрес в полето с Вашето име.

  Предварителни въпроси може да се изпращат по е-мейл до организаторите: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

  Моля да имате предвид, че в обучението могат да участват до 40 души. Линкът за регистрация ще бъде затворен след попълване на местата.

  Приложение: Програма

   

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ във връзка с подготовка на проект за изграждане и развитие на Център за компетентност

  Е-поща Печат

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание т. 12.3 от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения

  BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ (Условията) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1: „Научни изследвания и технологично развитие“ и във връзка с предстоящо изготвяне на формуляр за кандидатстване, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ - БАН започва процедура по подбор на асоциирани партньори.

  Подборът има за цел да набере асоциирани партньори, които са заинтересовани от реализацията на проекта и ще участват в изпълнението на дейностите по него, но няма да разходват средства от безвъзмездната финансова помощ, тъй като на основание т. 12.3 от Условията „разходите, направени от асоциираните партньори, са недопустими за възстановяване по оперативната програма“.

  Повече информация за оперативната програма, както и за конкретните условия за кандидатстване, може да бъде намерена на следния електронен адрес: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410.

  Общи условия за кандидатстване

  В настоящата процедура може да участва всеки заинтересован икономически оператор (юридическо лице), който отговаря на посочените по-долу изисквания.

  Недопустими кандидати за асоциирани партньори са:

  а) членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган;

  б) попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

  Одобрените кандидати ще бъдат включени като асоциирани партньори в съвместната подготовка и/или техническото изпълнение на проекта, или на предварително заявени в проекта дейности.

  Основни критерии за оценка

  Всички кандидати, участващи в настоящата процедура, ще бъдат оценявани по посочената по-долу точкова система, спрямо правно-организационната си форма.

  I. Кандидатите за асоциирани партньори, които представляват „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по смисъла на т. 15, буква бб от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01) (Рамката) ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

  1. Публикации в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS и WoS
  2. Брой ЕRC грантове, позиции на координатор в програми по РП7 или „Хоризонт 2020“
  3. Регистрирани патенти и патентни заявки в СОИС, европейски и/или американски патентни ведомства
  4. Брой иновативни дружества (spin outs, spin-offs) в тематична област на ИСИС - „Мехатроника и чисти технологии“

  II. Кандидатите за асоциирани партньори, които представляват „бизнес организация“ ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

  1. Брой на партньорства с други организации за научни изследвания
  2. Инвестиции в „чисти технологии за производство, съхранение и потребление на енергия (слънчева, ветрова, биоенергия) и енергийни системи - батерии, водород и горивни елементи, суперкондензатори, хибридни системи, електромобилност, в т.ч. електрически превозни средства (пътни и непътни), електрически и водородни зарядни станции“ .
  3. Наличие на стратегия за иновации, включително съществуване на политика и правила относно интелектуалната собственост
  4. Участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) през последните пет години (2011-2015).

  Начин на оценяване на кандидатите

  Кандидатите за асоциирани партньори ще бъдат оценявани от назначена за целта комисия като първите 5 кандидати, получи най-голям брой точки като сбор от оценките по посочените по-горе показатели ще бъдат поканени на събеседване, на което ще бъде обсъдено в детайли потенциалното партньорство.

  Събеседването няма да бъде част от методиката за оценка на кандидатите и също ще има само и единствено информативен характер.

  В случай на необходимост, Комисията може по всяко време да изисква от кандидатите допълнителни документи, информация, разяснения и доказателства за твърдените от тях обстоятелства.

  Начин на кандидатстване

  Комплектът документи, които кандидатите за асоциирани партньори следва да представят трябва да съдържа всички описани по-горе документи, в т.ч. Опис на представените документи и Административни сведения за кандидата – съгласно приложения образец – в оригинал или заверено с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на кандидата, ксерокопие.

  Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден от  9:30 ч. до 17 ч. до 15.01. 2017 г. в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ - БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.10 или на следната електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

  Етапи на процедурата

  Начало: 15.11. 2016 г.

  Край: 15.01. 2017 г.

  Списъкът на кандидатите, подали документи за участие, както и списъкът с одобрените кандидати и получените оценки, ще бъде публикуван в срок до 15.01. 2017 г. на сайта на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ - БАН  (www.iees.bas.bg) и на сайта на Институт по обща и  неорганична химия – БАН (www.igic.bas.bg) .

  За допълнителна информация:

  Име, фамилия и длъжност: Ивета Бошнакова, секретар
  Организация: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ - БАН
  Телефон/ факс: +359 (2) 8722 543
  e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

  Пълният текст на поканата можете да свалите от тук.


  СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с процедура по подбор на асоциирани партньори по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, с настоящото бихме желали да Ви уведомим, че срокът за кандидатстване се удължава до 12:00 ч. на 20.01.2017 г.

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПРОИНО

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер