• raptorrent.com
 •  
  Начало Новини
  Новини


  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ във връзка с подготовка на проект за изграждане и развитие на Център за компетентност

  Е-поща Печат

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание т. 12.3 от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения

  BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ (Условията) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1: „Научни изследвания и технологично развитие“ и във връзка с предстоящо изготвяне на формуляр за кандидатстване, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ - БАН започва процедура по подбор на асоциирани партньори.

  Подборът има за цел да набере асоциирани партньори, които са заинтересовани от реализацията на проекта и ще участват в изпълнението на дейностите по него, но няма да разходват средства от безвъзмездната финансова помощ, тъй като на основание т. 12.3 от Условията „разходите, направени от асоциираните партньори, са недопустими за възстановяване по оперативната програма“.

  Повече информация за оперативната програма, както и за конкретните условия за кандидатстване, може да бъде намерена на следния електронен адрес: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410.

  Общи условия за кандидатстване

  В настоящата процедура може да участва всеки заинтересован икономически оператор (юридическо лице), който отговаря на посочените по-долу изисквания.

  Недопустими кандидати за асоциирани партньори са:

  а) членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган;

  б) попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

  Одобрените кандидати ще бъдат включени като асоциирани партньори в съвместната подготовка и/или техническото изпълнение на проекта, или на предварително заявени в проекта дейности.

  Основни критерии за оценка

  Всички кандидати, участващи в настоящата процедура, ще бъдат оценявани по посочената по-долу точкова система, спрямо правно-организационната си форма.

  I. Кандидатите за асоциирани партньори, които представляват „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по смисъла на т. 15, буква бб от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01) (Рамката) ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

  1. Публикации в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS и WoS
  2. Брой ЕRC грантове, позиции на координатор в програми по РП7 или „Хоризонт 2020“
  3. Регистрирани патенти и патентни заявки в СОИС, европейски и/или американски патентни ведомства
  4. Брой иновативни дружества (spin outs, spin-offs) в тематична област на ИСИС - „Мехатроника и чисти технологии“

  II. Кандидатите за асоциирани партньори, които представляват „бизнес организация“ ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

  1. Брой на партньорства с други организации за научни изследвания
  2. Инвестиции в „чисти технологии за производство, съхранение и потребление на енергия (слънчева, ветрова, биоенергия) и енергийни системи - батерии, водород и горивни елементи, суперкондензатори, хибридни системи, електромобилност, в т.ч. електрически превозни средства (пътни и непътни), електрически и водородни зарядни станции“ .
  3. Наличие на стратегия за иновации, включително съществуване на политика и правила относно интелектуалната собственост
  4. Участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) през последните пет години (2011-2015).

  Начин на оценяване на кандидатите

  Кандидатите за асоциирани партньори ще бъдат оценявани от назначена за целта комисия като първите 5 кандидати, получи най-голям брой точки като сбор от оценките по посочените по-горе показатели ще бъдат поканени на събеседване, на което ще бъде обсъдено в детайли потенциалното партньорство.

  Събеседването няма да бъде част от методиката за оценка на кандидатите и също ще има само и единствено информативен характер.

  В случай на необходимост, Комисията може по всяко време да изисква от кандидатите допълнителни документи, информация, разяснения и доказателства за твърдените от тях обстоятелства.

  Начин на кандидатстване

  Комплектът документи, които кандидатите за асоциирани партньори следва да представят трябва да съдържа всички описани по-горе документи, в т.ч. Опис на представените документи и Административни сведения за кандидата – съгласно приложения образец – в оригинал или заверено с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на кандидата, ксерокопие.

  Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден от  9:30 ч. до 17 ч. до 15.01. 2017 г. в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ - БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.10 или на следната електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

  Етапи на процедурата

  Начало: 15.11. 2016 г.

  Край: 15.01. 2017 г.

  Списъкът на кандидатите, подали документи за участие, както и списъкът с одобрените кандидати и получените оценки, ще бъде публикуван в срок до 15.01. 2017 г. на сайта на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ - БАН  (www.iees.bas.bg) и на сайта на Институт по обща и  неорганична химия – БАН (www.igic.bas.bg) .

  За допълнителна информация:

  Име, фамилия и длъжност: Ивета Бошнакова, секретар
  Организация: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ - БАН
  Телефон/ факс: +359 (2) 8722 543
  e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

  Пълният текст на поканата можете да свалите от тук.


  СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с процедура по подбор на асоциирани партньори по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, с настоящото бихме желали да Ви уведомим, че срокът за кандидатстване се удължава до 12:00 ч. на 20.01.2017 г.

   

  ПОКАНА за информационно-дискусионен семинар на тема: „Инструменти и средства за подкрепа на износа“ и представяне на европейската мрежа за подкрепа на МСП и научни звена “Enterprise Europe Network” - 19.12.2016, от 14:30 в бл. 26 Б, Конфернтна зала, ет. 1

  Е-поща Печат

  Единният център за иновации на БАН и ГИС-ТрансферЦентър имат удоволствието да Ви поканят на информационно-дискусионен семинар на тема: „Инструменти и средства за подкрепа на износа“ и представяне на европейската мрежа за подкрепа на МСП и научни звена “Enterprise Europe Network”.

  Събитието ще се проведе на 19.12.2016 година, от 14:30 в бл. 26 Б, Конфернтна зала на ЕЦИ-БАН.

  Програма: тук

  Презентации:

   

  ПОКАНА за информационно-дискусионен семинар на тема: „Развитие на клъстерите“ процедура към ПО2 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и представяне на европейската мрежа за подкрепа на МСП и научни звена Enterprise Europe Network - 11.11.2016, от 09:30

  Е-поща Печат

  ЕЦИ-БАН ву кани да участвате в информационно-дискусионен семинар на тема: „Развитие на клъстерите“ процедура към ПО2 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и представяне на европейската мрежа за подкрепа на МСП и научни звена “Enterprise Europe Network”. Събитието ще се проведе на 11-ти ноември, 2016 година, от 09:30 часа, в БАН, ул. “акад. Георги Бончев“ бл.4 (4-ти км) в зала 500 (5-ти етаж).

  Програма: тук

  Презентации: 1, 2, 3

   

  ПОКАНА за участие е Работен семинар „Създаване на център за върхови постижения и реализация на научни продукти. Предствяне на европейската мрежа за подкрепа на МСП и научни звена Enterprise Europe Network" - 02.11.2016, от 13:30 часа

  Е-поща Печат

  Единен център за иновации на БАН и Института по електроника имат удоволствието да Ви поканят на  Работен семинар „Създаване на център за върхови постижения и реализация на научни продукти. Предствяне на европейската мрежа за подкрепа на МСП и научни звена Enterprise Europe Network".

  Събитието ще се проведе на 02.11. 2016 година в блок 26 Б – БАН (4-и км) от 13:30 часа

  Програма: тук

  Презентации: тук

   

  ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН - КОНКУРС YES ЗА МЛАДИ УЧЕНИ и Enterprise Europe Network - 28.10.2016, от 09:15 часа, в БАН, ул. “акад. Георги Бончев“ бл.26 Б (4-ти км)

  Е-поща Печат

  ЕЦИ-БАН Ви кани на Информационен ден, който ще бъде проведен на 28.10.2016, от 09:15 часа, в БАН, ул. “акад. Георги Бончев“ бл.26 Б (4-ти км). На него ще бъде представен конкурса YES (инициатива на Клуб "Млади таланти") и европейската мрежа за подкрепа на учени и МСП "Enterprise Europe Network".

  Програма: тук

  Презентациите от събитието: 1 2 3 4

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПРОИНО

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер