• raptorrent.com
 •  
  Начало IP собственост
  Интелектуална собственост

  Тематични диаграми на IP Helpdesk вече и на български език

  Е-поща Печат

  Материалите представят на кратко кое може да бъде защитено като европейски патент, търговска марка, промишлен дизайн на ЕС, основанията, начините и сроковете на закрилата, вариантите на подаване на заявка за регистрация, процедурата, разходите и други важни въпроси, свързани с тях.

   

   

  Авторско право: Национално законодателство

  Е-поща Печат

  ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ
  Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 1993г., доп. ДВ. бр.83 от 1 Октмври 1996г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.66 от 9 Юли 2002г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г.

  ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ
  Обн., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., попр., бр. 82 от 17.09.1999 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 21.08.2005 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 6.10.2006 г., бр. 96 от 28.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.

  ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН
  В сила от 15.12.1999 г. Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г.

  ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ
  Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. В сила от 5.01.1997 г. Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Март 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г.

  ЗАКОН ЗА ТОПОЛОГИЯТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ
  В сила от 15.12.1999 г. Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.

  ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА
  Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.63 от 5 Август 1994г., изм. ДВ. бр.10 от 27 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., доп. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.

  ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
  Обн. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г.

   

  Авторско право: Европейско законодателство

  Е-поща Печат

  ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост

  ДИРЕКТИВА 98/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения

  ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни
  Директива на ЕС № 2081/92 за закрила на наименованията за произход и географските указания за селскостопанските стоки и хранителните продукти

  ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки (89/104/ЕИО)

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 110/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1610/96 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юни 1996 година относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1650/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правната закрила на Общността на сортовете растения

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията относно създаването на прилагащи правила, отнасящи се до избираемостта на сортовите наименования на селскостопанските растителни видове и зеленчуковите видове

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТА от 27 юли 1994 година относно правната закрила на Общността на сортовете растения

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2868/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 469/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 479/2008 НА СЪВЕТА от 29 април 2008 година относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

  РЕГЛАМЕНТ № 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността

   

  Авторско право: Международно законодателство

  Е-поща Печат

  АКТ ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ) ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО РЕВИЗИРАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.)
  (Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. - ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Издаден от Патентното ведомство на Република Българи Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г.

  ВИЕНСКА СПОГОДБА, УЧРЕДЯВАЩА МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКИТЕ
  (ПРИЕТА ВЪВ ВИЕНА НА 12 ЮНИ 1973 Г., ИЗМЕНЕНА НА 1 ОКТОМВРИ 1985 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

  ДОГОВОР ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ
  Подписан във Вашингтон на 19 юни 1970 г. Ревизиран на 28 септември 1979 г. и на 3 февруари 1984 г. Ратифициран с указ № 2933/27.09.1983 г. на Държавния съвет на НРБ в сила от 21 май 1984 г.

  КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ)
  (Приета на 5 октомври 1973 г., изменена и допълнена с Акта за ревизиране на член 63 от конвенцията от 17 декември 1991 г. и с Акта за ревизиране на конвенцията от 29 ноември 2000 г.) (Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. - ДВ, бр. 15 от 2002 г. В сила от 13 декември 2007 г.)
  ЛИСАБОНСКА СПОГОДБА ЗА ЗАКРИЛА НА НАИМЕНОВАНИЯТА ЗА ПРОИЗХОД И ТЯХНАТА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ 31 ОКТОМВРИ 1958 Г.
  (Ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.) С Указ № 523 от 11 март 1975 г. на Държавния съвет на НРБ, България се присъедини към Спогодбата, в сила от 12 август 1975 г.

  МАДРИДСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ ОТ 14 АПРИЛ 1891 Г.
  (РЕВИЗИРАНА В БРЮКСЕЛ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1900 Г., ВЪВ ВАШИНГТОН НА 2 ЮНИ 1911 Г., В ХАГА НА 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В ЛОНДОН НА 2 ЮНИ 1934 Г., В НИЦА НА 15 ЮНИ 1957 Г. И В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г.

  МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ
  Обн. ДВ. бр.49 от 29 Април 1998г.

  НИЦСКА СПОГОДБА ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ
  (ПРИЕТА НА 15 ЮНИ 1957 Г., РЕВИЗИРАНА В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г. И В ЖЕНЕВА НА 13 МАЙ 1977 Г. И ДОПЪЛНЕНА В ЖЕНЕВА НА 2 ОКТОМВРИ 1979 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.
  ОБЩА ПРЕПОРЪКА ЗА РАЗПОРЕДБИ, КАСАЕЩИ ЗАКРИЛАТА НА ОБЩОИЗВЕСТНИ МАРКИ

  ПАРИЖКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ 20 МАРТ 1883 Г.
  РЕВИЗИРАНА В БРЮКСЕЛ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1900 Г., ВЪВ ВАШИНГТОН НА 2 ЮНИ 1911 Г., В ХАГА НА 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В ЛОНДОН НА 2 ЮНИ 1934 Г. И В ЛИСАБОН НА 31 ОКТОМВРИ 1958 Г. Обн. ДВ. бр.75 от 24 Септември 1965г.

  ПРОТОКОЛ ОТНОСНО МАДРИДСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ
  (РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХVIII НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 28 МАРТ 2001 Г. - ДВ, БР. 35 ОТ 2001 Г. В СИЛА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2001 Г.) Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г.

  СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВЪРЗАНИТЕ С ТЪРГОВИЯТА АСПЕКТИ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
  ХАГСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ ОТ 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В РЕДАКЦИЯТА Й ОТ 28 НОЕМВРИ 1960 Г.

     


  Страница 1 от 2

  Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер