• raptorrent.com
 •  
  Home BalkanMedINNOVA
  E-mail Print

  BalkanMedINNOVA

  Balkan-Mediterranean Centre for
  Entrepreneurship and Innovation

   

  Acronym BalkanMed INNOVA
  Priority axis Entrepreneurship and Innovation
  Specific Objective Territories of Knowledge
  Call 1st Call for Project Proposals
  Lead Partner Technological Educational Institute of Epirus, Department of Computer Engineering
  Partners Bulgarian Academy of Sciences, Joint Innovation Centre
  Youth Entrepreneurial Service Foundation
  Rural Association Support Programme

  The BalkanMed INNOVA Project partnership will establish a practical & innovative e-learning platform, i.e. the BalkanMed INNOVA Web-School for Entrepreneurial and lifelong learning, with a clear added-value for the European community as a whole, mainly due to the broad number of the end-users, whose transversal competences & skills, such as learning to learn, digital competence & entrepreneurial culture, will reinforce while bridging the worlds of education & business. Furthermore, the main products of the project will be the result of the collaboration of all the partners will be produced in English & will be freely available on the internet through the project's website for anyone interested to use them. In addition, each partner participates in several transnational networks and, through these contacts; the results of the project could be disseminated also outside the partnership countries.

  The trainers coming from all 5 participating countries will collaborate before the training by participating in a transnational training-the-trainers day where they are going to have the chance to exchange experiences & ideas in order to make the training of SMEs' staff and young potential entrepreneurs more innovative & more interesting with transnational dimension. The stakeholders' networks to be developed in each country are going to communicate & cooperate between them ensuring in this way the maximum transfer of knowledge & expertise. Conclusively, the philosophy of the project & the nature of the activities to be implemented will enhance European cooperation, as all partners involved will exchange experiences, knowledge, expertise, trends, will discuss & address common issues, thus increasing understanding & open-mindedness. BalkanMed INNOVA Project aims to create a unified Territory of knowledge from North Albania and FYROM to Cyprus and from Ionian Sea and Aegean Sea to Danude, where there will applied virtual based tools and novel approach for learning and vocational training of entrepreneurs, technology and knowledge transfer that will set-up the Web School. Beyond the joint training, it is expected that through the E-tutoring and peer mentoring consultations actions for start-ups young entrepreneurs will create their own new businesses by the end of the project.

  Source: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/37/

   


  BalkanMedInnova

  Mеждународно обучение в областта на предприемачеството и бизнеса

   

  На 30 и 31 октомври 2018 г. в хотел Legends, гр. София като част от дейностите на проект BalkanMed INNOVA се проведе международно обучение в областта на предприемачеството и бизнеса, организирано от Единния център за иновации на БАН. На него присъстваха повече от 30 експерти от всички партньорски страни на проекта (Гърция, Кипър, Албания, Македония и България), работещи в приоритетните области ИКТ, туризъм и културно наследство, агробизнес, енергия и околна среда. В рамките на два дни те придобиха основни умения за преподаване на научни знания и опит на настоящи и бъдещи предприемачи и хора, занимаващи се с бизнес.

  Повече информация за обучението ще намерите тук.

  Материали от обучението тук.

  Hotel_Legengs

   


   

  Покана за набиране на експерти в областите Energy&Environment за участие в обучение.

   

  Екипът на проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA) организира двудневно международно обучение в областта на предприемачеството и бизнеса, предназначено за експерти в областта на енергията и околната среда.

  Обучението ще се проведе на 30 и 31 октомври 2018 г. в гр. София.

  Повече информация и възможност за кандидатстване ще намерите тук.

   

  Бенчмаркинг уъркшоп по проект BalkanMed INNOVA в България

  На 22. 05. 2018 г. в Конферентния център на БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл.26Б се проведе бенчмаркинг уъркшоп в областта на предприемачеството по проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA).

  Приложени Покана и Дневен ред на събитието

  Проектът има за цел да стимулира предприемаческото мислене, насърчаване стартиращи фирми и създаване на по-привлекателна среда за растежа на малките и средни предприятия. Финансирането на проекта, е по линия на Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националния бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“.

  Темите, които бяха разгледани на уъркшопа, са съсредоточени върху това как да бъдат преодолени слабостите, засягащи развитието на предприемачеството, като например:

  • разликата между уменията, получени чрез образованието и пазара на труда;
  • липсата на бизнес етика и предприемаческа култура; лошият достъп до финансиране; недоверието в правителствените програми;
  • трудността на МСП да инвестират в нови иновативни знания.

  На събитието присъстваха представители от различни институти на БАН, учени, предприемачи от различни области, както и студенти, които се интересуват от започване на собствен бизнес. Бяха дискутирани различни дейности и похвати за преодоляване на слабостите, засягащи развитието на предприемачеството, разликата между уменията, получени чрез образованието и пазара на труда, липсата на бизнес етика и предприемаческа култура, лошият достъп до финансиране, недоверието в правителствените програми и трудността на МСП да инвестират в нови иновативни знания.

  Workshop_22May

  BalkanMedInnova

  Втора среща на комитета за управление на проект BalkanMed INNOVA в Лимасол, Кипър

  На 26 и 27 февруари в Лимасол, Кипър се проведа втората среща на комитета за управление проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA). Бяха обсъдени напредъка по текущите дейности на проекта, изпълнението на предстоящите задачи и сроковете на отделните пакети по проекта.

  Приложен Дневен ред на събитието

  Cyprus

  BalkanMedInnova

  Стартиращо събитие по проект BalkanMed INNOVA в България

  На 21. 03. 2018 г. в Конферентния център на БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл.26Б се проведе официалното стартиращо събитие на проект BalkanMed INNOVA в България.

  Приложени Покана и Дневен ред на събитието

  Бяха представени целите и идеите на проекта, както и възможностите, които съществуват за участие както от страна на обучителите, така и на крайните бенефициенти, които ще се възползват от услугите, предоставени от BalkanMed INNOVA.

  Събитието премина при значителен интерес от страна на участниците. Бяха дискутирани различни проблеми, свързани с предприемачеството и свързаните с тяхното решаване бъдещи дейности по проекта.

  Start_21March

   

  София, 21.03.2018 г.

  BalkanMed INNOVA – нова инициатива в подкрепа на предприемачеството и иновациите

  Стимулиране на предприемаческото мислене, насърчаване на новаторски стартиращи фирми и създаване на по-привлекателна среда за растежа на малките и средни предприятия - това са амбициозните цели на проект BalkanMed INNOVA, финансиран от ЕФРР и националния бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“.

  Проектът се изпълнява от Единния център за иновации на БАН в партньорство с още пет организации от Гърция, Кипър, Албания и Македония (БЮРМ) и е насочен към четири приоритетни за икономиката области: 1. Туризъм и културно наследство; 2. Агробизнес; 3. Информационни и комуникационни технологии за малки и средни предприятия; 4. Енергия и околна среда.

  BalkanMed INNOVA предвижда три фази за постигане на общата цел. Първо ще бъдат проучени и обобщени нуждите, проблемите и неблагоприятните фактори, с които се сблъскват младите предприемачи, опитвайки се да реализират своите идеи.

  На базата на този анализ през втората фаза на проекта ще бъдат разработени средства за подпомагане, достъпни за всички, които вече са започнали или планират да започнат своя нов бизнес.

  През третата фаза на BalkanMed INNOVA ще бъде предоставена възможност за развитие на десет от най-добрите бизнес идеи, които могат да прераснат в бизнес-планове и да се съревновават за три гранта.

  Дейностите по проекта ще бъдат насочени към следните целеви групи: 1) изследователи, учени, професори, центрове за обучение и др. – за създаване на предприемаческа култура, за да могат да комуникират науката и знанието с бизнеса; 2) завършилите училище, дългосрочно безработните и бъдещите предприемачи – за осигуряване на съвременни знания и умения за предприемачество; 3) действащи предприемачи, МСП, обучители – за обучение през целия живот.

  Подкрепата, която проектът планира да развие, ще се осъществи чрез новаторската платформа за електронно обучение уеб-училище BalkanMed INNOVA за предприемачество и учене през целия живот. Ще бъдат положени усилия за успешно свързване на образованието и бизнеса и за преодоляване на различията помежду им. Ще бъдат разработени материали във вид на курсове и лекции, които ще се ползват свободно и след приключване на проекта.

  Отвъд съвместното обучение, чрез дейностите за електронно наставничество и директните консултации за стартиращи фирми, много млади предприемачи ще успеят да поставят началото на своя нов бизнес до края на проекта.

  BalkanMedInnova

  Kick-off meeting of the BalkanMed INNOVA project

  Financed by the ERDF and the national budget under the "Balkan-Mediterranean 2014-2020" Programme, the BalkanMed INNOVA project was officially started on 25-26.07.2017 in Arta, Greece, launching efforts to stimulate entrepreneurial thinking, promote Innovative start-ups and promoting a culture that is more attractive to entrepreneurship and the growth of small and medium-sized enterprises.

  Special attention is given to 4 economic activities of major strategic importance for the socio-economic development of the participating countries (Greece, Bulgaria, FYROM, Albania, Cyprus), namely:

  1. Tourism and Cultural Heritage (TCH) and
  2. Agribusiness (AGRI)
  which are identified as sectors contributing to the national GDP of participating countries and have a significant growth potential,as well as
  3. Information & Communication Technologies for Small-Medium Enterprises (ICT4SMEs) and
  4. Energy & Environment (EE),
  which can be treated both as independent business sectors and as sectors with presence and application in every modern business.
  The six project partners:

  • TEIEP - Technological Educational Institute of Epirus, Greece
  • JiC-BAS - Joint Innovation Centre of the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
  • YES - Youth Entrepreneurial Service Foundation, FYROM
  • RASP - Rural Association Support Programme, Albania
  • CUT - Cyprus University of Technology, Cyprus
  • KEKAPEL S.A. - Vocational training center of the regional unit of lesvos s.a. Greece

  took part in the kick-off project meeting that marked its official start and detailed the planned activities for the benefit of all target groups.

   

     Bulgarian Academy of Sciences

  Банер

  През 2019 г. отбелязваме 150-ата годишнина на Българската академия на науките!

  Вижте още...

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПРОИНО

  Banner

  Researchers' Night

  Banner